کريا يوگاي باباجي چيست ؟

 

هدف از زندگي شادي ، صلح ، عشق و روشن نگري است. کمال طلبي و تعالي جوئي از اعماق وجود انسان سر برميکشد، صفتي خدايگونه که در پي آن است تا درهمه ي انسان ها خود را بروز دهد. "کريا يوگاي باباجي " فن(هنر)ي علمي از جانب پروردگار است. يگانگي راستين و درک نفس. اين هنر بوسيله ي استاد و مرشدي بزرگ از هند "حضرت باباجي ناگراج" به عنوان ترکيبي برآمده از رسوم وسنت هاي 18 سيدها "Siddha" (انسان کامل) احيا شده است. و آن شامل رشته اي از سازوکار(تکنيک)هائي است که به پنج بخش تقسيم بندي شده اند. "پاراماهامسا يوگاناندا" آموخته است که تمرين هاي "کريا کونداليني پراناياما" فرايازي(پيشرفت) طبيعي تعالي جوئي و خداشناسي در نوع بشررا تسريع مي بخشد.براي دانلود رايگان فايل PDF ترجمه ي فارسي دفترچه ي " کريا هاتا يوگا : 18 وضعيت بدني براي تمدد اعصاب ، آرامش و بازيافت سلامت و جوانياينجا...  را کليک کنيد.

Kriya Hatha Yoga - Farsi

چرا اين همه رنج در جهان است؟تأسیس «بدرینات اشرام» در هیمالیا. یک خلوت معنوی برای شما و همه فارغ التحصیلان "کریا یوگا".
ترس های خود را اینجا بگذارید.

Babaji's Kriya Yoga Mountains

دهش هاي خود را اينجا... بگذاريد.

سفر زيارتي
شمال هند

با م. گ. ساتچيداناندا
و دورگا اهلند

در يک سفر زيارتي، شخص به وسيله ي بازديد ، عبادت و تمرکز و مراقبه در مکان هاي مقدس که دروازه اي از جهان خاکي به بيکرانگي و عالم مجرد مي گشايند، در جستجوي تقرب به پروردگار برمي آيد. فرد امکان مي يابد در چنين مکان هائي که به واسطه ي ممارست هاي روحاني يوگي ها و قديسين بسياري متبرک گرديده است،آسان تر " حضور الهي" را تجربه کند. طي اين سفر زيارتي ما گونه هائي از چنين مکان هائي را بازديد خواهيم کرد و براي تعميق تجربيات شما حداقل روزي دو بار به تمرين هاي گروهي خواهيم پرداخت .

لينک


Babaji's Kriya Yoga - Deepening Your Practice اي باباجي ژرفابخش تمرينات بدني شما
يان (دورگا) اهلند ومارشال گوويندان

اين کتاب رهنمودهائي دقيق ، نمودارها و عکس هائي در باره ي يک رشته از 18 حالات بدني يا آسانا (تمرينات جسمي) که به نام "کريا هاتا يوگا" شناخته مي شوند، عرضه مي دارد. مباحث و رهنمود هاي مزبور کارورز را قادر مي سازد که از سلامتي و ورزيدگي بدني فراتر رفته و تمرينات يوگا آسانا را به تمريناتي معنوي (روحي) بدل سازد که به کيفيتي برتر از هشياري منجر مي گردد.برخلاف تاليفات پيشتردرباره ي هاتا يوگا اين مجلد به شما نشان خواهد داد که چگونه تمرينات هاتا يوگاي خود را به وسيله اي براي درک نفس (خود شناسي) تبديل کنيد.اين کتاب شاگردان را با روش پنج لايه ي کريا يوگاي باباجي آشنا مي سازد و به نوآموزان کريا يوگا و همجنين کارآموزان پذيرش شده که در پي تعميق تمرينات خود مي باشند ، اختصاص دارد.بگذاريد. اينجا... دهش هاي خود ر

Kriya Yoga: Insights Along the Path کريا يوگا : فراست در راستاي طريقت
(روشن بيني در مسير سلوک)

مارشال گوويندان و يان (دورگا) اهلند

همسر من يان (دورگا) اهلند و من سال هاي بسياري است که ضرورت کتابي را تشخيص داده ايم که بتواند همزمان براي علاقه مندان به آموزش کريا يوگا و همچنين آنانکه هم اکنون در مسير طريقت گام برداشته اند تشريح کند که چرا آنان بايد به تمرين وممارست در آن بپردازند؟ سختي ها و مشکلات آن چيست و چگونه بايد بر آن فائق آمد؟ ما بر اين باوريم که اين کتاب به آماده سازي براي روياروئي با چالش ها و فرصت هائي که کريا يوگا فراهم مي کند، کمک خواهد کرد .

هر کدام از ما با مقاومت هائي از جانب جهالت طبيعي نفس ، در شناخت هويت واقعي خويش و "کارما"، پي آمدهاي ناشي از سال ها احاطه شدن توسط افکار و عقايد، کلمات و اعمال خويش، روبرو خواهيم شد . با بيشينه کردن آرزومندي و اشتياق به الوهيت و معنويت، با پس زدن خودخواهي و خودپرستي و مظاهر آن و تسليم به خويشتن متعالي خويش و شهود آگاهانه ي ناب ، مي توانيم بر اين مقاومت ها، کارماي خويش وبسياري از موانع و حجاب هاي پيش رو فائق آئيم. اما براي اين کارنياز به حمايت و پشتيباني بيشتر و روشن بيني و فراست در مسير سلوک داريم.بازديد کنيد. کتابفروشي براي جزئيات بيشتر و خريد از

Voice of Babaji - A Trilogy on Kriya Yoga طنين گفتار باباجي: سه گانه اي درباب کريا يوگا،
و. ت. نيلاکانتان ، س. ا. ا. رامايا و باباجي ناگراج

"شري و. ت. نيلاکانتان" مجموعه اي از گفتار "سات گوروي کريا، باباجي" که کلمه به کلمه نقل شده است، را در سال 1953 گردآوري کرده است. اين بيانات چشمه جوشاني است از شور و الهام که به طريقت کريا يوگا در مسير شناخت خدا، وحدت در کثرت و عشق فراگير پرتو افکنده است. سخناني که علاوه بر افشاي جاذبه ي شخصيت باباجي، به ما نشان مي دهد که وي چگونه همه ي ما را با خشنودي فزاينده و فرزانگي حمايت مي کند. اين کتاب در اصل در سه جلد چاپ شده است: "گفتار باباجي و رمزگشائي عرفان" ، "شاه کليد باباجي براي همه ناخوشي ها، (کريا)" و "مرگ مرگ باباجي (کريا)". مشتمل بر گزارش هاي شورانگيز ملاقات هاي مولفين "و. ت. نيلاکانتان" و يوگي "س. ا. ا. رامايا" با باباجي در مدرس و هيماليا. در تجديد چاپي پس از چهل سال ، آنها بياناتي ژرف و مهم از يکي از بزرگترين مرشدهاي روحاني زنده ي عالم مي باشند.بازديد کنيد. کتابفروشي براي جزئيات بيشتر و خريد از

Gurudasan

 

© 1995 - 2024 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ