در باره ي کريا يوگ


کريا يوگاي باباجي  فن علمي تکامل يافته ي وحدت حقيقي با خدا و معرفت نفس (شناخت خويشتن خويش ) است. اين فن بوسيله يک استاد و مرشد بزرگ از هندوستان ، به عنوان ترکيبي برآمده از آموزه هاي کهن سنت هاي 18 سيدها ( انسان متکامل) ، احيا گرديده است . و آن شامل يک سري از سازوکار(تکنيک)ها يا "کريا"هائي است که به پنج شاخه يا مرحله گروه بندي شده اند.

5 ветвей (фаз) Крийя Йоги

کريا هاتا يوگا : مشتمل بر "آسانا"ها، حرکات فيزيکي آرامش بخش، "باندا"ها، گره هاي عضلاني، و "مودرا"ها، حرکات نمادين جسمي-ذهني، که همگي به سلامتي بيشتر، صلح و آرامش و برانگيختگي کانال هاي  اصلي انرژي، "نادي"ها، مراکز و "چاکرا"ها، منجر مي گردتد. باباجي 18 حالت بدني با تاثير قطعي را که به گونه ي مرحله به مرحله و دوتائي آموزش داده شده اند را برگزيده است. شخص از جسم فيزيکي نه به خاطر خود آن بلکه به عنوان يک حامل و معبدي براي  يزدان مراقبت مي کند.


کريا کنداليني پراناياما : تکنيک تنفسي قدرتمندي است براي برانگيختن نيروهاي نهاني و هشياري  فرد و به جريان انداختن آن در ميان هفت چاکراي اصلي بين قاعده ي ستون فقرات و تاج سر. اين تکنيک توانائي هاي خفته ي وابسته به هفت چاکرا را برمي انگيزد و فرد را درکل پنج تراز وجود پويا مي نمايد.


کريا ديانا يوگا:  رشته اي از تکنيک هاي متوالي مديتيشن است براي ياد گرفتن هنر علمي چيرگي بر ذهن براي پاک کردن ناخودآگاه، افزايش تمرکز، شفافيت ذهن و بصيرت، بيداري قوه ي ادراک، درک شهودي(حس ششم) و قدرت خلاقيت و دسترسي به حالتي نفسگير از يگانگي،همسوئي و همدلي با خدا (سامادهي) و معرفت نفس(خودشناسي).


کريا مانترا يوگا : تکرار مسکوت کلماتي پيچيده و نافذ براي بيداري قوه ي درک مستقيم(شهودي)، تعقل و چاکراها مي باشد؛ مانترا به جانشيني براي "من" – گفتگوي ذهني دروني- بدل مي گردد و ذخيره مقادير متنابهي انرژي را ميسرمي کند. مانترا همچنين تمايل به عادات ناخودآگاه را مي زدايد.


کريا باکتي يوگا: پرورش اشتياق جان به جانان است. و آن مشتمل است  بر فعاليت هاي عبادي و  خدمت در راه خدا براي برانگيختن عشق بلا شرط  و سعادت معنوي؛ شامل مناجات، سرود، مراسم آئيني، زيارت و عبادت. به تدريج همه ي اعمال فرد چنانکه "محبوب" در همه ي آن ها مشاهده مي گردد، به حلاوت آغشته مي گردد.گورو مانترا (مانتراي اصلي)

ا ُم کريا باباجي ناما آوم
(گورو مانتراي کريا يوگاي باباجي)

ا ُم  "پرانايا" است، صداي ازلي کائنات که در(پرانا) هستي جاري است.
کريا " عمل آگاهانه" است، که با تبديل همه ي اعمال ما به موضوع کسب هوشياري، هم وسيله و هم مقصد تمرين کنندگان "کريا يوگا" است.
باباجي استاد اصلي يا "گورو"ي سنت کريا يوگاست. که آموزه هاي کهن را ترکيب و در دوره ي مدرن گسترش داد. او همان باباجي است که در "زندگي نامه ي يک يوگي" از پراماهامسا يوگاناندا به آن اشاره شده است.
ناما درود وتهنيت است به مفهوم "من تورا مي خوانم".
آوم طنين دروني صداي ازلي کائنات است.

ااين مانتراي اصلي، ا ُم کريا باباجي ناما آوم توانائي آن را دارد که امواج ما را با امواج باباجي هم تپش کند تا بتوانيم در مسير رحمت و مورد فيض سيداي افسانه اي هيماليا "کريا باباجي ناگراج" قرار گيريم. بواسطه ي اين مانترا او خويش را بر آنان که او را مي خوانند آشکار مي سازد. با تکرار آن، گوروي دروني يا خرد اعلي که در چاکراي تاج سر ساکن است، قابل دسترس مي گردد. مانترا "شاکتي"، انرژي آگاهي است. داراي قدرت است چنانکه مرشد شاکتي خود را به واسطه ي مانترا منتقل مي کند و شاکتي بوسيله ي مانترا در مريد راه مي يابد. ريشه ي مانترا کلام مرشد اعلي "گورو" است و مانترا خود نقشي از گورو است.


کريا يوگا عمل آگاهانه است. کريا وسيله اي است براي خودشناسي و شنا خت حقيقت وجود خويش.کريا يوگاي باباجي "آگاهي" را در تمرين آساناها (حرکات بدني)، پراناياما، مديتيشن و مانترا ها در مي آميزد آن در ضمن به ما مي آموزد که همه ي افکار ، کلمات، روياها، آرزوها و نهايتا همه ي اعمال خود را با هوشياري همراه کنيم. اين سادانا پتانسيل هنگفتي براي تبديل ما به نوع فوق آگاهي از بشر دارد. اگرچه نيازمند تمايل بدني، ذهني، قلبي و خواست ما براي هماهنگي با اشتياق روح به خلوص و کمال است. ساداناي "کريا يوگاي باباجي" مجموعه اي است از 144 تمرين جسمي و روحي براي خود شناسي و دگرگوني همه ي پنج کالبد ما، کالبدهاي فيزيکي، حياتي، ذهني، عقلي و روحي .

نخستين منظور کريا هاتا يوگا آرامش عميق فيزيکي و ذهني است. بدن مي تواند از بسياري از بي نظمي ها و اختلالات بوسيله ي آسانا تصفيه شود. آساناهاي مختلف به بدن انعطاف، سبکي و شادابي مي بخشند. تمرين و ممارست در آسانا هاي 18گانه موجب برانگيختگي انرژي در طول ستون مهره ها و کنداليني(قدرت نهفته ي ما) و ضمير آگاه ما مي گردد.

کُنداليني پراناياما مستقيماً با قسمت هاي حياتي پيچيده تر سيستم عصبي ما سروکار دارد نخستين هدف پراناياما پاکسازي سيستم عصبي و به جريان انداختن بدون مانع  انرژي حياتي در ميان همه ي اعصاب و کانال هاي پيچيده تر انرژي است. سرانجام اين پراناياما موجب بيداري سوشومنا و هدايت کنداليني از ميان آن به بالا است.

ديانا کريا يوگاي باباجي، مي خواهد حقيقتي که در آگاهي دروني ما درک مي شود در آگاهي بيدار ما رسوخ کرده  و در آن مثمرثمر گردد. سطح هوشياري ما، طبيعت و کيفيت زندگي ما را معين مي کند. بنابراين به جاي توقف و بي اعتبار کردن افکارمان، مديتيشن بر روش هاي پوياي تقويت نيروي ذهن، نيروي بينش (بصيرت) و برانگيختن يک جريان آماده ي کشف شهودي و الهام، که در زندگي ما قابل  استفاده اند، متمرکز مي گردد. مديتيشن به افزايش نيروي تمرکز در ما به منظور جهت دهي کل آگاهي ما به سمت روح، ياري مي دهد.

کريا مانترا يوگا تکرار بي صداي هجا ها و اصوات قدرتمند چاکراگونه اند که کيفيت هاي الهي را تحريک مي کنند. اين تمرين جهت دهنده ي تمامي وجود و ضمير آگاهانه ي شخص به سمت پروردگار است و سيلاني از انرژي و رحمت الهي را به روي فرد مي گشايد.

 طي تمرين و ممارست  با کريا يوگاي باباجي ، شخص فرا مي گيرد تا عادات، آرزوها، ترس ها و ساير اختلالات منفي را از خويش دور سازد.  شخص به تدريج در خود چشم انداز جديدي از شهود دروني، مملو از صلح و سرور، برقرار مي سازد. هم چنانکه شخص از ديدگاه خودبينانه ي گذشته رهائي مي يابد، شخصيت وي تغيير مي يابد، و فرد شروع به تجربه ي خويش به عنوان اسبابي براي عشق ورزيدن و هوشي با خلاقيت برترمي کند که براي به ارمغان آوردن شادي و سرور براي ديگران و تبديل جهان به مکاني بهتر انتخاب شده است.

کريا يوگاي باباجي سنتي روحاني است که در آن فرد از "رويائي با چشم باز" " بيدار" مي شود. کريا يوگاي باباجي طريقت فراگير و جامع  معرفت نفس است که همه ي ابعاد زندگي ما را دربرمي گيرد. آن مسير انظباط شخصي اي است که فرد را قادر مي سازد با شفقتي برآمده از دل در جهان زندگي کند.


خاستگاه کريا يوگا

ااين سنت مستفيماً از يوگا سيداها ،اساتيد متکامل شيوا يوگا سرچشمه مي گيرد.کريا باباجي ناگراج کريا يوگاي خودرا از درآميختن تکنيک هاي آموخته شده توسط سيداها، آگاستيار و بوگانتار ترکيب کرد. باباجي يک يوگي بزرگ به نام س.ا.ا.رامايا را در سال هاي 1954 و1955 ميلادي در مجاورت بادرينات در هيماليا به اين تکنيک ها مشرف کرد.

ددر سال 1983 ميلادي، يوگي رامايا شروط سختي براي مارشال گوويندان مقرر کرد تا شرايط آموزش 144 کريا يا تکنيک هاي کريا يوگاي باباجي را فراهم آورد. مارشال گوويندان پيش از اين( سال 1983) بيش از دوازده سال و حداقل پنجاه و شش ساعت در هفته به طور مرتب به تمرين يوگا پرداخته بود. به علاوه در سال 1981وي به نحو جالب توجه اي دريک تجربه ي بدون وقفه در يوگا معروف به تاپاس، يک دوره ي گوشه نشيني سکوت به طول يک سال را در ساحل دريا در سري لانکا به اتمام رسانده بود. او به مارشال گوويندان گفت که در صورت فراهم آوردن اين شرايط وي مجاز خواهد بود که  ديگران را براي آموزش 144 کرياي کريا يوگاي باباجي پذيرش کند. فراهم آوردن اين شرايط اضافي براي گوويندان بيش از سه سال زمان برد. آنگاه يوگيار به سادگي به اوگفت که صبر کند. يوگيار اغلب زماني اين را گفته بود که شاگردانش را به بارگاه "گورو" برده بود و کار وي با آنها به پايان رسيده بود. در شب عيد کريسمس 1988، طي يک رشته تمرين ها و کارورزي هاي ژرف روحاني پيغام رسيد که گوويندان رخصت يافته است تا اشرام و سازمان مربيان خود را ترک کرده  و به پذيرش ديگران به کريا يوگا بپردازد.

از اين پس زندگي مارشال گوويندان با پرتوافشاني گورو هدايت شده است ( با تداوم راهنمائي، الهام و اشراق و بصيرت) که بر" نشان دادن راه به ديگران" تمرکز يافته است. با آغازي در سال 1989، که زندگي وي به اين راستاي نوين کشيده شد؛ درها خودبه خود گشوده شدند، و همه چيز ماموريت تازه را تسهيل کردند. گوويندان شروع به سهيم کردن ديگران درکريا يوگا کرد، ابتدا در تعطيلات آخر هفته، در مونترال، و سپس در سال 1991، پس از انتشار نخستين کتابش در باره ي کريا يوگا، براي همگان در سراسر گيتي. اين مايه ي خوشوقتي وي بوده است که تا کنون بيش از 10000 نفر را در بيش از بيست کشور در اين "روشنائي"، اين هنر علمي گرانبهاي معنوي سهيم کرده است و بيش از شانزده شاگرد پيشرفته را براي کاري مشابه پرورش داده است.


 

© 1995 - 2024 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ